Yanvar TUNIS

======
24 January TUNIS [ Saudi Arabia the Arab League and the Pharisees and the Anglo-Americans IMF Nwo Spa corporation Rothschild Bildenberg masonic system esoteric agenda are responsible for this perversion because their agenda it belongs to World War! ] Hundreds of protesters supporters of the Islamist party Hizb ut-Tahriri fighting for the establishment of an Islamic caliphate have gathered today in the center of Tunis to protest against the project of the Constitution considered "secular "which is expected to be approved tomorrow by the National Assembly (Parliament). "Down with the secular Constitution" "establish Islam it is an obligation sovereignty is the Koran and the Sharia (Islamic law)" chanted the demonstrators. ( Because sovereignty is the Koran and Sharia? then the Saudi Arabia sentenced to death the whole human race let alone that end could do Israel now!)

[Masonic system] down from the stage of the theater and come to me to drink your bitter medicine stop your agenda because no one can know how it goes to finish this your agenda except me! In fact you will all be killed! while with me not only no one will lose his life but all have the potential to actually be able to improve continuing to follow JaBullOn you will lose everything!

24 January DAVOS [but as the false market this is truly tragi-comic we are in absolute monopoly of pharisees Anglo-Americans all disasters social cultural economic spiritual distortion of scientific data the destruction of humanism and the destruction of the Jewish-Christian civilization relativism nihilism materialism scientism that is the ideological Satanism secret service deviant Nwo Datagate Big Brother GMos Morgellons I am a responsibility absolute of the system Masonic Bildenberg then to the civil war it is only a matter of time] stress tests of the ECB could lead to some fusion between Italian banks. He said the governor of the Bank of Italy Ignazio Visco in an interview with Reuters Television adding that Via Nazionale however does not intend to "draw the map of the aggregations or decide how it should move the market."

24 January 1515 [ the Constitution said that all the shares of the Bank of Italy of the Italians are only otherwise you have to delete from the Constitution the text says thatthe people are sovereign! ] [ Carrot and the whip! ] ROME [ pharisees Bildenberg of the scam but what does it mean what is the relationship between the absurd tax IMU and bankitalia ie the private the slave masters of all Italian people ie Illuminati moneylenders Jewish usurers murderers all the corporation Spa Bank of Italymonopoly IMF ECB FED? ] [ A third and final part of the decree is finally addressed the new structure which will have to have the shares at Bank of Italy but not the Italian people ) for (redistribute again (that is impoverishing even more the Italian State). ] Via Free Room trust on the text of dl IMU fake spa Bank of Italy placed by the government. I yes traitors Masons were 335 144 i no and one abstention hypocrite. The final vote on the decree should arrive no later than Tuesday 28. Next Monday the House will consider the orders of the day and it would be possible the vote already in the evening. The opposition however have already announced filibuster. The decree expires Wednesday 29. [ All the crap Masonic Crime Top Constitutional high treason! ] First it is confirmed the abolition of the second installment IMU ( the cabbage to snack smoke in the eyes of the sheep before goingto the slaughterhouse ) fot the main house with the exception of luxury homes as long promised by executive. Only will the so-called mini tail bitter IMU in which taxpayers are required to pay by the 24th of January and it will generate a revenue for which it was not possible to find any coverage.

Januarie 24 Tunis [ Saoedi-Arabië die Arabiese Liga en die Fariseërs en die Anglo- Amerikaners IMF NWO Spa korporasie Rothschild Bildenberg Masonic stelsel esoteriese agenda is verantwoordelik vir hierdie perversie want hul agenda dit behoort aan die Eerste Wêreldoorlog! ] Honderde betogers ondersteuners van die Islamitiese partye Hizb ut - Tahriri veg want die vestiging van 'n Islamitiese kalifaat het vandag versamel in die middel van Tunis om te protesteer teen die projek van die Grondwet beskou as " sekulêre " wat word verwag om goedgekeur te word môre deur die Nasionale Vergadering ( Parlement). " Down met die sekulêre grondwet " " vas te stel Islam is dit 'n verpligting soewereiniteit is die Koran en die Sharia ( Islamitiese wet ) " gedreunsing die betogers. ( Omdat soewereiniteit is die Koran en Sharia dan die Saoedi-Arabië? Gevonnis dood te maak die hele menslike ras laat staan ​​ dat die einde kon doen nie! Israel nou )

[ Masonic stelsel] af van die stadium van die teater en kom na my jou bitter medisyne te drink ophou om jou agenda want niemand kan weet hoe dit gaan is dit jou agenda te voltooi nie behalwe my! In werklikheid word sal julle almal doodgemaak word! terwyl met my nie net niemand sal sy lewe verloor maar al die potensiaal het om werklik in staat wees om te verbeter die voortsetting van JaBullOn te volg sal jy verloor alles!

24 Januarie in Davos [ maar soos die valse mark dit is werklik tragi - komiese ons is in absolute monopolie van die Fariseërs Anglo- Amerikaners al rampe sosiale kulturele geestelike ekonomiese verdraaiing van wetenskaplike data die vernietiging van die humanisme en die vernietiging van die Joodse - Christelike beskawing relativisme nihilisme materialisme scientisme dit is die ideologiese Satanisme geheime diens afwykende NWO Data Gate Big Brother GMO's Morgellons Ek is 'n absolute verantwoordelikheid van die stelsel Masonic Bildenberg dan na die burgeroorlog is dit net 'n kwessie van tyd] stres toetse van die ECB kan lei tot 'n samesmelting tussen die Italiaanse banke. Hy het gesê die goewerneur van die Bank van Italië Ignazio Visco in 'n onderhoud met Reuters Television voeg dat Via Nazionale egter nie van plan om te " trek die kaart van die swerms of besluit hoe dit moet skuif die mark. "

24 Januarie 1515 [ die Grondwet sê dat al die aandele van die Bank van Italië van die Italianers is net anders jy het om te verwyder van die Grondwet die teks sê dat die mense is soewereine! ] [ Wortel en die sweep! ] Rome [ Fariseërs Bildenberg van die bedrogspul maar wat beteken dit wat is die verhouding tussen die absurde belasting IMU en bankitalia dit wil sê die private die slawemeesters van al die Italiaanse mense dit wil sê Illuminati geldskieters Joodse woekeraars moordenaars al die korporasie Spa die Bank van Italië monopolie IMF ECB FED? ] ['N derde en laaste deel van die besluit is uiteindelik aangespreek die nuwe struktuur wat sal die aandele teen die Bank van Italië maar nie die Italiaanse mense ) te hê vir ( herversprei weer (dit is selfs nog meer verarm.. die Italiaanse staat ) ] Via Free Kamer vertrou op die teks van dl IMU vals spa die Bank van Italië geplaas deur die regering ek ja verraaiers Masons was. 335 144 Ek het nie en 'n onthouding skynheilige die finale stemming oor die besluit moet nie later nie as Dinsdag 28 kom. Volgende Maandag sal die Huis oorweeg die bevele van die dag en dit moontlik sou wees die stemme wat reeds in die aand. die opposisie het egter reeds aangekondig roof. die bevel verstryk Woensdag 29 [ Al die kak Masonic Misdaad Top Grondwetlike hoogverraad! ]. Eerstens is dit bevestig dat die afskaffing van die tweede paaiement IMU ( die kool te peusel rook in die oë van die skape voor jy gaan aan die slagpale ) fot. die hoofhuis met die uitsondering van 'n luukse huise solank belowe deur die uitvoerende Slegs sal die sogenaamde mini stert bitter IMU waarin belastingbetalers moet betaal deur die 24 Januarie en dit sal genereer 'n inkomste vir wat dit was nie moontlik om te vind 'n dekking.

24 Jan TUNIS [ Arabia SauditeLidhja Arabe dhe farisenjtë dhe anglo- amerikanët FMN NWO Spa korporatë Rothschild Bildenberg sistemi masonike Agjenda ezoterike janë përgjegjës për këtë perversion sepse axhenda e tyre ajo i takon Luftës Botërore! ] Qindra protestues mbështetës e partisë islamike Hizb ut- Tahriri luftimeve për krijimin e një kalifatit islamik janë mbledhur sot në qendër të Tunis për të protestuar kundër të projektit të Kushtetutës konsiderohet " laike " e cila pritet të miratohet nesër nga Asambleja Kombëtare ( Parlamentit). " Poshtë me Kushtetutën laike " " të vendosur Islamin është obligim sovraniteti është Kurani dheSheriati ( ligji islamik ) " thërrisnin demonstruesit. ( Sepse sovraniteti ështëKurani dhe Sheriatit pastajArabia Saudite? Dënohet me vdekje e gjithë raca njerëzore le të vetëm atë përfundim mund të bëjmë! Izraelin tani )

[ Sistemi masonike ] poshtë nga skena e teatrit dhe ejani tek unë për të pirë ilaçin tuaj të hidhur të ndaluar axhendën tuaj sepse askush nuk mund ta dijë se si shkon për të përfunduar këtë agjendë tuaj përveç meje! Në fakt ju do të të gjithë të vrarë! ndërsa me mua jo vetëm që askush nuk do të humbasë jetën e vet por të gjithë kanë potencial që në fakt të jetë në gjendje për të përmirësuar duke vazhduar për të ndjekur JaBullOn ju do të humbni çdo gjë!

24 Jan DAVOS [ por si tregun e rreme kjo është me të vërtetë tragi - komik ne jemi në monopolin absolut i farisenjve anglo -amerikanët të gjitha fatkeqësitë e sociale kulturore ekonomike shpirtërore shtrembërim i të dhënave shkencore shkatërrimi i humanizmit dhe shkatërrimi i qytetërimit hebre - krishterë relativizmi nihilizëm materializmi shkencëtarizmin që ështëSatanizmi ideologjike shërbimi sekret devijant NWO DATAGATE Big Brother OMGJ Morgellons unë jam një përgjegjësi absolute e Sistemi masonike Bildenberg pastaj të luftës civile ajo është vetëm një çështje kohe ] testet e stresit të Bankës Qendrore Evropiane do të mund të çojë në disa shkrirjes mes bankave italiane. Ai tha se guvernatori i Bankës së Italisë Ignazio Visco në një intervistë me Reuters Televizionin duke shtuar se Via Nazionale megjithatë nuk ka ndërmend që të " nxjerrë hartën e agregime ose të vendosë se si duhet të lëvizë e tregut. "

Janar 24 1515 [ Kushtetuta tha se të gjitha aksionet e Bankës së Italisë e italianët janë vetëm përndryshe ju duhet të fshini nga Kushtetuta teksti thotë se njerëzit janë sovrane! ] [ Karrota dheKryetari i grupit parlamentar! ] ROME [ farisenjtë Bildenberg e scam por çfarë do të thotë cila është lidhja mes të IMU taksave absurde dhe bankitalia dmth e private të mjeshtrave rob të të gjithë popullit italian dmth Illuminati huadhënësi usurers hebrenj vrasësit të gjitha korporatë Spa Banka e Italisë monopol FMN BQE FED? ] [ Një e treta dhe i fundit i dekretit i drejtohet më në fund struktura e re e cila do të duhet të ketë aksione në Bankën e Italisë por jo popullit italian ) për ( rishpërndarë përsëri ( që është edhe më varfëruese..Shteti italian ) ] Via pagesë Room besimi në tekstin e dl IMU spa rreme Banka e Italisë të vendosur nga qeveria që unë po tradhtarë masonët ishin. 335 144 i pa dhe një hipokrit abstenimfundit votimi për dekretin duhet të arrijnë jo më vonë se e martë 28. Tjetra hënën Dhoma do të konsiderojë urdhërat e të ditës dhe do të ishte e mundur votimi tashmë në mbrëmje. opozita megjithatë kanë njoftuar tashmë pirat. dekretin skadon e mërkurë 29 [ të gjithakar masonike Crime Top tradhti Kushtetuese të lartë! ]. së pari ajo është konfirmuar heqjen e IMU dytë këste (lakër të rostiçeri tymi në sytë e deleve para se të shkojnë për të thertore ) fot.shtëpi kryesore me përjashtim të shtëpive luksoze premtuar për sa kohë nga ekzekutivi Vetëm do tëashtu- quajtur mini bisht IMU hidhur në të cilën tatimpaguesit duhet të paguajnë nga 24 janar dhe do të gjenerojë një e hyrë e për të cilat nuk ishte e mundur për të gjetur çdo mbulim.

[Masonic system 322 the World Government in youtube! ] ok! you are not able to maintain control of youtube then you must recognize that you have been defeated by me all the time in all these 6 long years this is the demonstration that you are looking for!
none of you therefore may be able to save his life without me!

يناير 24، تونس ، [المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ، و الفريسيين و الأنجلو الأمريكيين وصندوق النقد الدولي ، NWO ، نادي صحي ، شركة روتشيلد ، Bildenberg ، ونظام ماسوني جدول الباطنية، هي المسؤولة ل هذا تحريف ، لأنه، أجندتهم أنه ينتمي إلى الحرب العالمية! ] مئات من المحتجين ، المؤيدين الحزب الإسلامي حزب التحرير - Tahriri ، القتال لإنشاء من الخلافة الإسلامية ، قد اجتمعنا اليوم في وسط تونس، احتجاجا على ضد المشروع من الدستور ، يعتبر " العلمانية " التي ومن المتوقع أن تتم الموافقة على غدا من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان ). "يسقط دستور علماني "، " إقامة الإسلام ، بل هو واجب وسيادته و القرآن و الشريعة (القانون الإسلامي ) " ، وردد المتظاهرين. (لأن والسيادة هو القرآن الكريم و الشريعة ، بعد ذلك، المملكة العربية السعودية ؟ حكمت حتى الموت ، و الجنس البشري كله ، ناهيك ، لهذه الغاية، يمكن أن تفعل إسرائيل ، والآن )

[ نظام ماسوني ] أسفل من مرحلة المسرح، و تأتي لي لشرب الدواء المر الخاص ، والتوقف عن جدول أعمالكم ، لأن لا أحد يستطيع أن يعرف ، كيف ستسير الامور ، لإنهاء هذا البرنامج الخاص بك، إلا لي! في الواقع، سيتم قتل كل ما! في حين ، لا أحد معي وليس فقط سوف يفقد حياته ، ولكن ، كل لديها القدرة ، ل تكون فعلا قادرة على تحسين ، ومواصلة اتباع JaBullOn ، سوف تفقد كل شيء!

يناير 24، دافوس ، [ ولكن ، لأن السوق كاذبة ، وهذا هو حقا - tragi هزلية ، ونحن في الاحتكار المطلق ، من الفريسيين الأنجلو الأميركيين ، جميع الكوارث الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والروحية ، والتشويه من البيانات العلمية، و تدمير الإنسانية ، وتدمير الحضارة اليهودية المسيحية ، النسبية ، العدمية ، مادية ، العلموية ، وهذا هو ، و الأيديولوجية الشيطانية ، سرية منحرفة الخدمة، NWO ، Datagate ، الأخ الأكبر، الكائنات المعدلة وراثيا Morgellons أنا المسؤولية المطلقة، ل نظام ماسوني Bildenberg ، بعد ذلك، إلى حرب أهلية ، أنها ليست سوى مسألة وقت ] اختبارات الضغط من البنك المركزي الأوروبي قد يؤدي إلى بعض الانصهار بين البنوك الإيطالية. قال محافظ بنك إيطاليا ، إجنازيو فيسكو ، في مقابلة مع تلفزيون رويترز ، مضيفا أنه، فيا ناسيونالي ، ومع ذلك، لا تنوي "لرسم الخريطة، لل تجمعات ، أو أن تقرر كيف يجب أن تتحرك ، السوق ".

24 يناير ، 1515 [ قال الدستور، أن جميع أسهم بنك إيطاليا ، من الايطاليين فقط ، وإلا ، لديك ل حذف ، من الدستور ، ويقول النص الذي والشعب هي السيادة! ] [ الجزر و السوط! ] روما [ الفريسيين Bildenberg من الفضيحة ، ولكن ، ماذا يعني ذلك ، ما هي العلاقة بين ، و الحركة الإسلامية الأوزبكية ضريبة سخيفة ، و ، bankitalia ، أي القطاع الخاص ، أسياد العبيد ، من كل الشعب الإيطالي ، أي المتنورين ، المرابين المرابين اليهود ، قتلة ، كل شركة ، سبا، بنك إيطاليا ، والاحتكار، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي ، FED ؟ ] [A الجزء الثالث ، والأخير من هذا المرسوم ، يتم تناول أخيرا ، الهيكل الجديد ، والتي سوف يكون لدينا أسهم في بنك إيطاليا ، ولكن ليس الشعب الايطالي ) ل ( إعادة توزيع مرة أخرى، (وهذا هو إفقار أكثر. الدولة الإيطالية ) ] عن طريق غرفة خالية ، والثقة على نص دل الحركة الإسلامية الأوزبكية ، ومنتجع صحي وهمية، و بنك إيطاليا ، وضعت من قبل الحكومة له نعم ، خونة الماسونية ، هم 335 ، 144 ط أي و احد منافق امتناع النهائي التصويت على مرسوم ينبغي أن تصل في موعد أقصاه الثلاثاء 28 التالي الاثنين، و البيت النظر في أوامر من اليوم، و سيكون من الممكن ، التصويت بالفعل في المساء. المعارضة ، ومع ذلك، فقد أعلنت بالفعل التعطيل. المرسوم تنتهي الاربعاء 29 [جميع حماقة الماسونية الجريمة الأعلى الخيانة العظمى الدستورية! ]. أولا، تأكيد ذلك إلغاء الحركة الإسلامية الأوزبكية الدفعة الثانية ( الملفوف ل تناول وجبة خفيفة ، والدخان في عيون الغنم ، قبل أن يذهب، ل المسلخ ) لكن يعجز البيت الرئيسي ، مع استثناء من المنازل الفخمة ، وعدت من قبل طالما التنفيذي فقط ، فإن ما يسمى ، وذيل صغيرة الحركة الإسلامية الأوزبكية المر، الذي يطلب من دافعي الضرائب لدفع من قبل 24 يناير ، وسوف تولد عائدات التي عليه، لم يكن من الممكن العثور عليها، أي تغطية.

[ نظام الماسونية ، 322، الحكومة العالمية في يوتيوب! ] يرام! لم تكن قادرا ، للحفاظ على السيطرة، من يوتيوب ، إذن، يجب أن ندرك أن كنت قد هزم من قبل لي ، في كل وقت في كل هذه 6 سنوات طويلة ، وهذا هو التظاهرة التي ، كنت تبحث عن!
لا أحد منكم ، لذلك، قد تكون قادرة على انقاذ حياته، دون لي!

24 Yanvar TUNIS [ Səudiyyə Ərəbistanı Ərəb Liqası və fariseylər və Anglo - amerikalılar BVF NWO Spa korporasiya Rothschild Bildenberg mason sistemi üçün ezoterik gündəliyi məsuliyyət bu təhrif çünki gündəmə Dünya müharibəsi məxsusdur! Etirazçı ] Yüzlərlə tərəfdarları İslamçı partiyanın Hizb ut- Təhriri döyüş yaradılması üçün etiraz etmək Tunis mərkəzində İslam xilafətinin toplaşmışıq qarşı Layihə Konstitusiyanın təsdiq edilməsi gözlənilir olan " dünyəvi " hesab Milli Məclisinin ( Parlament) tərəfindən sabah. "Down dünyəvi Konstitusiyasına " " İslamı yaratmaq bu öhdəliyi suverenliyi Quran edir və şəriət ( İslam hüququ) " nümayişçiləri atdı. ( Çünki suverenlik Quran və şəriət sonra Səudiyyə Ərəbistanı məhkum ölüm bütün insan irqi tək ki son qoy edə bilər İsrail indi )

Aşağı teatr səhnəsindən [ Masonic sistemi ] və heç bir bilirik bilər çünki məndən başqa bu gündəliyi başa çatdırmaq üçün gedir necə sizin gündəliyi dayandırmaq sizin acı dərman içmək mənə gəlib! Əslində siz bütün həlak olacaq! isə mənimlə heç kim yalnız onun həyat itirəcək lakin bütün həqiqətən inkişaf etmək potensialı var JaBullOn təqib davam siz hər şey itirəcək!

24 Yanvar DAVOS [ lakin yalan bazar kimi bu həqiqətən trajikomik biz Pharisees mütləq inhisar var Anglo - amerikalılar bütün fəlakətlər sosial mədəni iqtisadi mənəvi elmi məlumatların təhrif bu humanizm məhv və yəhudi - xristian sivilizasiyası məhv relativism nihilizm materializm scientism ki ideoloji satanizm gizli xidmət deviant NWO Datagate Big Brother GDO Morgellons Mən ki mütləq bir məsuliyyət am Sistem Masonic Bildenberg sonra vətəndaş müharibəsi bu NORMAL stress testləri İtalyan bankların arasında Fusion gətirib çıxara bilər vaxt ] yalnız bir məsələ deyil. O Via Nazionale lakin " aggregations xəritə çəkmək niyyətində və ya bu hərəkət necə qərar deyil ki əlavə Reuters Televiziya ilə müsahibəsində İtaliya Bankı Ignazio özlü qubernator bildirib bazar. "

24 Yanvar 1515 [ Konstitusiya İtalyanlar İtaliya Bankın bütün səhmləri əks halda siz Konstitusiyasının silmək lazımdır yalnız bildirib ki mətn insanlar suveren olduğunu deyir! ] [ Kök və qamçı! ] ROME [ fariseylər hilekarlık Bildenberg lakin bu nə deməkdir əlaqələr absurd vergi IMU arasında nə və bankitalia yəni özəl qul ustaları İtaliyanın bütün insanların yəni Illuminati Borç yəhudi Tefecilerin qatillər bütün korporasiya Spa İtaliya Bank inhisarçılıq BVF AMB FED? ( Ki YoxsullaĢma olunur ( yenidən daha paylaşdırmaq üçün İtaliya Bank lakin deyil İtalyan nəfər) da səhmləri var olan fərmanın ] [A üçüncü və son hissəsi nəhayət müraciət edir yeni quruluşu.. İtalyan State) ] Via Pulsuz Room dl IMU mətni üzərində inam saxta spa İtaliya Bankı hökumət tərəfindən yerləşdirilmiş Mən bəli xain masonlar olmuşdur. 335 144 i heç bir bitərəf riyakar The final Sərəncama səs gec çərşənbə axşamı 28 -dən çatmaz. Next bazar ertəsi House günün sifarişləri nəzərdən edəcək və bu mümkün olacaq artıq axşam saatlarında səs. müxalifət lakin artıq korsan elan etdik. fərmanı Çərşənbə 29 sona [ Bütün crap Mason Crime Top Konstitusiya dövlətə xəyanət!]. Birincisi bu üçün gedən əvvəl ikinci taksit IMU ( qəlyanaltı üçün kələm qoyun gözündə tüstü qaldırılmasının təsdiq slaughterhouse ) fot. kimi uzun icra vəd lüks evləri istisna olmaqla əsas ev yalnız vergi ödəyiciləri yanvarın 24 ilə ödəmək tələb və olan sözdə mini quyruq acı IMU onu yarada edəcək ki tapmaq mümkün olmayan bir gəlir bir əhatə.

[ Masonic sistemi 322 Youtube ildə Dünya Hökuməti! ] Ok! siz youtube sonra siz mənim məğlub edilmişdir ki tanımaq lazımdır nəzarət qorumaq üçün mümkün deyil bütün bu 6 uzun illər ərzində hər zaman bu sizin üçün axtarır ki nümayiş edir!
Sizdən heç kəs buna görə də mənə olmadan onun həyatını xilas edə bilər!

Urtarrilak 24 TUNIS [ Saudi Arabia Arabiar Liga eta Phariseuéc eta Anglo- amerikarrek NDF NWO Bainuetxea korporazio Rothschild Bildenberg Masonic sistema esoterikoen agenda arduratzen dira egiteko perbertsio hau izan ere beren agenda pertenece Mundu Gerra da! ] Thailandia Ehunka aldekoak islamista alderdiko Hizb ut - Tahriri borroka ezartzeko caliphate islamiar baten gaur bildu dituzte in Tunis erdian protesta aurka proiektua Konstituzioaren jotzen " laikoa " horrek onartu ahal izatea espero da bihar Batzar Nazionalak ( Parlamentua ) arabera. " Down laikoa Konstituzioa batera " " ezartzeko Islama baten betebeharra subiranotasuna da Koran eta Sharia ( lege islamikoa )" manifestariak kantuan. ( Zeren subiranotasuna Koran da eta Sharia ondoren Saudi Arabia du? Zigorra heriotza giza arraza osoa bakarrik utzi Horretarako egin izan Israel gaur egun )

[ Masonic sistema ] antzokiaren agertokian batetik behera eta niri etorri zure medikuntza mingotsa edan utzi zure agenda inork ez jakin ahal izango delako nola doan zure agenda hau amaitzeko ni izan ezik! Izan ere guztiak izango duzu hil behar! berriz nirekin inork ere ez ez bakarrik bere bizitza galduko du baina guztiak potentziala dute benetan izan hobetzeko gai JaBullOn jarraituz galdu egingo duzu guztia!

Urtarrilak 24 Davos [ baina faltsua merkatu gisa hau da benetan tragi - komiki monopolioa absolutuan gaude Pharisees de Anglo- amerikarrek hondamendiak guztiak sozial kultural ekonomiko espirituala datu zientifikoak distortsio the humanismo suntsiketa eta judu -kristau zibilizazioaren suntsiketa erlatibismoa nihilismoa materialismo zientziak hau da Satanism ideologiko sekretua zerbitzua galduan NWO Datagate Big Brother GEOak Morgellons ardura handia absolutua naiz du sistema Masonic Bildenberg ondoren gerra zibila denbora ] materia ezin estresa EBZren probak Italian kutxen arteko fusio batzuk ekar bakarra da. Italiako Bankuak Ignazio Visco Reuters Telebistak egindako elkarrizketa batean gobernadoreak esan zuen gehituz hori Via Nazionale ordea ez du nahi " mapa marrazteko eransketak du edo erabaki nola mugitu behar du merkatuan. "

Urtarrilak 24 1515 [ Konstituzioa esan Italiako Bankuak akzio guztiak italiarrek duten bakarrak dira bestela ezabatu behar duzu Konstituzioaren batetik testuan dio herriaren subirano dira! ] [ Azenarioa eta Látigo! ] ROME [ Pharisees iruzur du Bildenberg baina zer esan nahi du zer erlazioa da arteko absurdua zerga IMU eta bankitalia hau da pribatua esklabo maisu Italiako pertsona guztien hau da Illuminati moneylenders judu usurers hiltzaileen korporazio guztia Bainuetxea Bank Italia monopolioa NDF EBZ Fed? ] [ Hirugarren eta azken dekretua zati bat azkenik jorratzen egitura berria horrek akzioen izan Bank Italiako baina ez du Italiako lagun) at ( birbana berriro ( hori pobretu are gehiago lortzeko aukera izango dute.. Italiako Estatua ) ] Via Free Room konfiantza dl IMU testuan oinarrituta spa faltsuak Bank Italia gobernuak jartzen dut bai traidore Masones izan ziren. 335 144 i no eta abstentzioa Hypocritá bat finala botoa dekretua ez asteartea 28 baino beranduago iritsi behar. datorren astelehenean Etxe eguneko aginduak kontuan hartuko eta posible izango litzateke arratsaldean dagoeneko botoa. oposizioa ordea dagoeneko iragarri dute filibusteroa. dekretua iraungi asteazkena 29 [ crap guztiak Masonic Crimen Top Konstituzio traizio handiko!]. Lehenik eta behin zatikako bigarren IMU ( merienda aza ardiak begietan kea ezabatzea berretsi da joan aurretik joan hiltegi ) fot. etxe nagusia luxuzko etxebizitza izan ezik betiere exekutiboa agindu bakarrik egingo deiturikoak mini buztana IMU mingotsa eta bertan zergadun urtarrilaren 24an egindako ordaindu behar dira eta sortuko du diru-sarrera bat da ez zen posible den jakiteko edozein estaldura.

[ Masonic sistema 322 World Gobernuan youtube! ] Onean! ez zara gai kontrola mantentzeko of youtube orduan aitortu behar duzu duzula dira garaitu by me 6 urte luze hauetan guztietan denbora guztian horretarako bilatzen ari zaren manifestazioaren da!
zuk ere ez beraz bere bizitza salbatzeko ni gabe gai izatea!

24 জানুয়ারি Tunis [ সৌদি আরব সংযুক্ত আরব লীগ এবং ফরীশী ও এংলো আমেরিকান আইএমএফ NWO স্পা কর্পোরেশন রথসচাইল্ড Bildenberg Masonic সিস্টেম জন্য গূঢ় বিষয়সূচি দায়ী এই স্বেচ্ছাচারিতা কারণ তাদের এজেন্ডা এটা বিশ্বযুদ্ধের জন্যে! প্রতিবাদকারী ] শত শত সমর্থক ইসলামী দলের Hizb-ut Tahriri যুদ্ধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদ টিউনিস কেন্দ্রে একটি ইসলামী খলিফাগিরি আজ জড়ো হয়েছে বিরুদ্ধে প্রকল্প সংবিধানের অনুমোদন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে যা " ধর্মনিরপেক্ষ " বলে মনে করা জাতীয় পরিষদ ( সংসদ) দ্বারা আগামীকাল. " নিচে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের সঙ্গে" " ইসলাম কায়েম এটি একটি বাধ্যবাধকতা সার্বভৌমত্ব কোরান হয় এবং শরিয়া ( ইসলামী আইন )" বিক্ষোভকারীদের chanted. ( কারণ সার্বভৌমত্ব কোরান হয় এবং শরিয়া তারপর সৌদি আরব দণ্ডিত মৃত্যু সমগ্র মানব জাতি একা যে শেষ যাক যেত না ইস্রায়েল এখন )

নিচে থিয়েটার মঞ্চ থেকে [ Masonic সিস্টেম ] এবং কোন এক জানতে পারেন কারণ আমাকে ছাড়া এই আপনার বিষয়সূচি শেষ এটা যায় কিভাবে আপনার বিষয়সূচি থামাতে আপনার তিক্ত ঔষধ পান করতে আমার কাছে আসতে! আসলে আপনি সব হত্যা করা হবে! যখন আমার সাথে কোন এক না শুধুমাত্র তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু সব আসলে উন্নত পাবে সম্ভাবনা আছে JaBullOn অনুসরণ অব্যাহত আপনি সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে!

24 জানুয়ারি Davos [ কিন্তু মিথ্যা বাজারের হিসাবে এই সত্যিই tragi - কমিক হল আমরা ফরীশীরা হাজার পরম একাধিকার আছে এংলো আমেরিকান সমস্ত বিপর্যয় সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক তথ্য বিকৃতি মানবধর্ম ধ্বংস ও ইহুদি খৃস্টান সভ্যতা ধ্বংস অপেক্ষবাদ ধ্বংসবাদ প্রকৃতিবাদ scientism যে মতাদর্শগত Satanism সিক্রেট সার্ভিস deviant NWO Datagate বিগ ব্রাদার GMOs Morgellons আমি হাজার পরম দায়িত্ব am সিস্টেম Masonic Bildenberg তারপর গৃহযুদ্ধ এটা ইসিবি চাপ পরীক্ষা ইতালিয়ান ব্যাংকের মধ্যে কিছু লয় হতে পারে সময় ] শুধুমাত্র একটি ব্যাপার. তিনি মাধ্যমে Nazionale কিন্তু " Aggregations মানচিত্র আঁকতে মনস্থ বা সরিয়ে নেয়া উচিত কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় না যে যোগ রয়টার্স টেলিভিশনের সঙ্গে এক সাক্ষাত্কারে ইতালি ব্যাংক Ignazio হাঁটু রাজ্যপাল বলেন বাজার. "

24 জানুয়ারী 1515 [ সংবিধান ইতালীয়রা এর ইতালি ব্যাংক সব শেয়ার অন্যথায় আপনি সংবিধান থেকে মুছে ফেলতে হবে শুধুমাত্র যে তিনি বলেন টেক্সট মানুষ সার্বভৌম হয় বলছেন যে! ] [ গাজর এবং চাবুক! ] রোম [ ফরীশীরা কেলেঙ্কারীতে Bildenberg কিন্তু এটা কি মানে সম্পর্ক কিম্ভুতকিমাকার ট্যাক্স IMU মধ্যে কি এবং bankitalia অর্থাত্ প্রাইভেট স্লেভ কর্তা সমস্ত ইতালিয়ান মানুষের অর্থাৎ Illuminati মহাজনদের ইহুদি সাইটের ঠিকানা সম্বলিত টিউন হত্যাকারীদের সমস্ত কর্পোরেশন স্পা ইতালি ব্যাংক একাধিকার আইএমএফ ইসিবি ফেড? ( যে impoverishing হয় ( আবার আরও বেশি পুনরায় বিতরণ জন্য ইতালি ব্যাংক কিন্তু না ইটালিয়ান মানুষ ) এ শেয়ার থাকতে হবে যা ডিক্রি র ] [ তৃতীয় ও চূড়ান্ত অংশ অবশেষে সম্বোধন করা হয়েছে নতুন কাঠামো.. ইতালিয়ান রাজ্য )] মাধ্যমে ফ্রি রুম DL IMU লেখা উপর আস্থা জাল স্পা ইতালি ব্যাংক সরকার দ্বারা স্থাপিত আমি হ্যাঁ বিশ্বাসঘাতক Masons ছিল. 335 144 আমি কোন এবং এক নিবৃত্তি ভণ্ড চূড়ান্ত ডিক্রি নেভিগেশন ভোট পরে মঙ্গলবার 28 টিরও ঘটা উচিত. পরবর্তী সোমবার গৃহ দিনের আদেশ বিবেচনা করবে এবং এটা সম্ভব হবে ইতিমধ্যে সন্ধ্যায় ভোট. বিরোধী কিন্তু ইতিমধ্যে বক্তৃতাবাজি ঘোষণা করেছেন. ডিক্রি বুধবার 29 মেয়াদ শেষ [ সমস্ত বিষ্ঠা Masonic ক্রাইম শীর্ষ সাংবিধানিক উচ্চ বিশ্বাসঘাতকতা! ]. প্রথমত এটি করার জন্য হবার আগে দ্বিতীয় কিস্তি IMU ( জলখাবার করতে বাঁধাকপি ভেড়া চোখ ধোঁয়া বিলুপ্তি নিশ্চিত হয়েছে কসাইখানা ) fot. যতদিন নির্বাহী দ্বারা প্রতিশ্রুত বিলাসিতা ঘরবাড়ি বাদে প্রধান বাড়িতে শুধু করের জানুয়ারী 24th মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা প্রয়োজন এবং যা তথাকথিত মিনি লেঙ্গুড় তিক্ত IMU এটা উত্পন্ন করবে হবে এটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না যার জন্য একটি রাজস্ব কোনো কভারেজ.

[ Masonic সিস্টেম 322 ইউটিউব বিশ্ব সরকার! ] ঠিক আছে! আপনি YouTube এর পরে আপনি আমার দ্বারা পরাজিত হয়েছে চিনতে হবে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সক্ষম নন সব এই 6 দীর্ঘ বছরে সব সময় এই আপনি খুঁজছেন যে বিক্ষোভের হয়!
আপনাদের মধ্যে কেউ না অতএব আমাকে ছাড়া তার জীবন বাঁচাতে পারবেন!

24 студзеня Туніс [ Саудаўская Аравія Ліга арабскіх дзяржаў і фарысэі і англа -амерыканцы МВФ Nwo спа карпарацыя Ротшыльд Bildenberg масонская сістэма эзатэрычная парадак дня адказваюць для гэта вычварэнства таму што іх парадак дня ён належыць сусветнай вайны! ] Сотні пратэстуючых прыхільнікі з ісламісцкай партыі Хізб ут - Tahriri баявыя для стварэння ісламскага халіфата якія сабраліся сёння у цэнтры Туніса у знак пратэсту супраць праекта Канстытуцыі лічыцца « свецкі » які як чакаецца будзе зацверджаны заўтра Нацыянальным сходам ( парламентам). "Далоў свецкай Канстытуцыі" "усталяваць іслам гэта абавязацельства суверэнітэт Каран і Шарыят ( ісламская права ) " скандавалі дэманстранты. (Таму што суверэнітэт гэта Каран і шарыяту то Саудаўская Аравія? Прыгавораны да смерці увесь чалавечы род не кажучы ўжо што канец маглі б зрабіць Ізраіль у цяперашні час)

[ Масонская сістэма ] са сцэны тэатра і прыйшоў да мяне піць горкае лекі спыніце вашу парадак дня таму што ніхто не можа ведаць як яна ідзе каб скончыць гэтую вашу парадак дня акрамя мяне! На самай справе вы ўсё загінуць! у той час як са мной не толькі ніхто не страціць душу сваю але ўсе маюць патэнцыял каб сапраўды быць у стане палепшыць працягваючы прытрымлівацца JaBullOn вы страціце усё!

24 студзеня Давос [ але як ілжывая рынку гэта сапраўды трагікамічны мы знаходзімся ў абсалютнай манаполіі з фарысэяў англа -амерыканцы усе бедствы сацыяльныя культурныя эканамічныя духоўныя скажэнне навуковых дадзеных разбурэнне гуманізму і знішчэнне габрэйскага -хрысціянскай цывілізацыі рэлятывізм нігілізм матэрыялізм сцыентызм то ёсць ідэалагічная Сатанізм сакрэтная служба дэвіянтнымі Nwo DataGate Вялікі Брат ГМА Morgellons Я адказнасць абсалютная з сістэма масонскай Bildenberg то да грамадзянскай вайны то гэта толькі пытанне часу ] стрэс -тэсты ЕЦБ можа прывесці да некаторай зліцця паміж італьянскімі банкамі. Паводле яго слоў губернатар Банка Італіі Ігнат Visco у інтэрв'ю Reuters Television дадаўшы што Via Nazionale аднак не мае намеру " маляваць карту з аб'яднанняў ці вырашыць як яна павінна рухацца рынак ".

24 студзеня 1515 [ Канстытуцыя кажа што ўсе акцыі Банка Італіі з італьянцаў з'яўляюцца у адваротным выпадку вы павінны выдаліць з Канстытуцыі тэкст кажа што людзі з'яўляюцца суверэннымі! ] [ Морква і пугу! ] Рым [ фарысэі Bildenberg афёры але што гэта значыць тое што адносіны паміж абсурднай падатковай ІДУ і bankitalia г.зн. прыватныя якія ідуць за майстры з усіх італьянскіх людзей г.зн. ілюмінатаў ліхвяроў яўрэйскія ліхвяры забойцы усё карпарацыя спа Банк Італіі манаполія МВФ ЕЦБ ФРС? ] [ Трэці і заключная частка ўказа канчаткова вырашаны новая структура якая будзе мець акцыі ў Банку Італіі але ня італьянскага народа) для ( пераразмеркаваць зноў ( што вядзе да жабрацтва яшчэ больш.. італьянскі дзяржаўны ) ] Via нумары давер па тэксце дл ІДУ падробленыя спа Банк Італіі змешчаны урадам я ды здраднікі масоны не было. 335 144 я не і адным які ўстрымаўся крывадушнік Канчатковы галасаванне па ўказе павінны прыбыць не пазней аўторка 28. наступны панядзелак Дом разгледзіць загады дня і можна было б галасаванне ўжо ў вячэрні час. Апазіцыя аднак ужо абвясцілі пірата. ўказ мінае серада 29 [ Усе дзярмо масонскае Крымінал Топ Канстытуцыйны дзяржаўная здрада! ]. Па-першае гэта пацвярджае адмену другой партыі ІДУ ( капусты каб перакусіць дым у вачах авечак перш чым ісці каб скотобойню ) ФАП. галоўны дом за выключэннем элітных дамоў да тых часоў абяцана выканаўчай толькі будзе так званы міні хвост горкі ІДУ у якой падаткаплацельшчыкі абавязаны плаціць па 24 студзеня і ён будзе генераваць выручка для якіх ён не ўдалося знайсці любое пакрыццё.

[ Масонская сістэма 322 сусветны ўрад у YouTube! ] У парадку! вы не ў стане каб захаваць кантроль з YouTube то вы павінны прызнаць што вы былі пераможаны мяне увесь час ва ўсіх гэтых 6 доўгіх гадоў гэта дэманстрацыя таго што вы шукаеце!
ніхто з вас таму не можа быць у стане выратаваць сваё жыццё без мяне!

January 24 TUNIS [ Saudijska Arabija Arapske lige i farizeji i Anglo - Amerikanaca MMF-a NWO Spa korporacije Rothschild Bildenberg masonske sistem ezoterične dnevnom redu odgovorni su za ove perverzije jer dnevnom redu on pripada svjetskog rata! ] Stotine demonstranata pristalica od islamističke stranke Hizb ut - Tahriri borbe za osnivanje islamske kalifata okupili su se danas u centru Tunisa u znak protesta protiv projekt Ustava smatra " sekularna " koja se očekuje da će biti odobrena sutra od strane Narodne skupštine ( parlamenta ). " Dole sa sekularnim ustavom " " uspostaviti Islam to je obaveza suverenitet je Kuran i šerijatski ( islamski zakon ) " uzvikivali su demonstranti. ( Jer suverenitet je Kuran i Sharia tada je Saudijska Arabija? Osuđen na smrt cijeli ljudski rod a kamoli da je kraj mogao! Izrael sada )

[ Masonski sistem ] dolje iz faze pozorišta i dođe mi da pijem svoju gorku medicinu zaustavi svoj ​​program jer niko ne može znati kako to ide da završim ovo vaš plan osim mene! U stvari svi ćete biti ubijeni! dok je sa mnom ne samo da nitko neće izgubiti svoj život ali svi imaju potencijal da zapravo biti u mogućnosti da se poboljša nastavlja slijediti JaBullOn izgubit ćete sve!

January 24 DAVOS [ali kao lažni tržištu ovo je zaista tragi - komičnog mi smo u apsolutni monopol od farizeja Anglo - Amerikanci sve katastrofe društveni kulturni ekonomski duhovno iskrivljavanje znanstvenih podataka uništavanje humanizma i uništenje jevrejske - Christian civilizacije relativizam nihilizam materijalizam scijentizam to jest ideološke satanizam tajne službe devijantnim NWO Datagate Big Brother GMO Morgellons ja sam odgovornost apsolutna od sistem masonski Bildenberg a zatim u građanskom ratu to je samo pitanje vremena ] stres testova ECB može dovesti do neke fuzije između italijanskih banaka. On je rekao da je guverner Banke Italije Ignazio Visco u intervjuu za Reuters televiziju dodajući da Via Nazionale međutim ne namjerava " povući kartu od sažimanja ili odluči kako treba da ide na tržištu. "

January 24 1515 [ Ustav rekao je da su sve dionice Banke Italije od Italijana samo inače morate obrisati iz Ustava tekst kaže da ljudi su suvereni! ] [ Mrkve i bič! ] RIM [ farizeji Bildenberg za prevaru ali šta to znači kakva je veza između apsurda poreza IMU i bankitalia odnosno privatni rob majstora od svih italijanskih ljudi odnosno Illuminati zajmodavaca jevrejske zelenaši ubice sve korporacije Spa banka Italije monopola MMF ECB FED? ] [ Treći i završni dio Uredbe konačno se obratio nova struktura koja će imati dionice na banke Italije ali ne i talijanski narod ) za ( redistribuirati opet ( da se osiromašuje još više.. italijanska država ) ] Via Free soba povjerenje na tekst dl IMU lažni spa banke Italije postavljen od strane vlade i da izdajnici masoni bili su. 335 144 i bez i jednog uzdržavanje licemjer konačni glasanje o Uredbe treba da stigne najkasnije do utorka 28.. Sljedeći ponedjeljak Dom će razmotriti naloge dana i to bi bilo moguće glasanje je već u večernjim satima. opozicija međutim već su najavili opstrukcija. uredba ističe srijeda 29. [ Sve gluposti masonski Crime Top Ustavni veleizdaju! ]. Prvo to je potvrdio ukidanje druge rate IMU ( kupus za užinu dim u očima ovaca prije odlaska na klaonica ) fot. glavnu kuću sa izuzetkom luksuzne kuće dok je obećao izvršne Samo će tzv mini rep gorko IMU u kojima obveznici moraju platiti do 24. januara a to će generirati prihoda za koje je nije bilo moguće pronaći bilo pokrivenost.

[ Masonski sistema 322 Svjetska vlada u youtube! ] Ok! niste u mogućnosti da održi kontrolu YouTube onda morate prepoznati da su poraženi od mene sve vrijeme u svih ovih 6 dugih godina ovo je dokaz da vi tražite!
niko od vas dakle može biti u stanju da spasi svoj ​​život bez mene!

24 януари Тунис [ Саудитска Арабия Арабската лига и фарисеите и англо- американците МВФ NWO Spa корпорация Rothschild Bildenberg масонска система езотерична дневен ред са отговорни защото това извращение защото техния дневен ред тя принадлежи на Първата световна война! ] Стотици демонстранти поддръжници на партията ислямистка Хизб ут - Tahriri бойни за обекта на ислямски халифат са се събрали днес в центъра на Тунис за да протестират срещу проектът на Конституцията счита за " светска " които се очаква да бъде одобрен утре от Народното събрание ( парламент). "Долу светската конституция " " установи исляма тя е задължение суверенитет Корана и Шариата ( ислямския закон ) " скандираха демонстрантите. ( Защото суверенитет е Корана и шериата след това на Саудитска Арабия? Осъден до смърт цялата човешка раса да не говорим че целта може да направи! Израел сега )

[ Масонска система ] слезе от сцената на театъра и дойде при мен да се пие си горчиво лекарство спрете да си дневен ред защото никой не може да знае как ще върви за да завърши този дневен ред освен мен! В действителност всички ще бъдат убити! време с мен не само никой няма да загуби живота си но всички те имат потенциала да действително да бъде в състояние да се подобри като продължава да следва JaBullOn ще загубите всичко!

24 януари Давос [ но както фалшивата пазара това е наистина tragi - комикс ние сме в абсолютен монопол на фарисеите англо -американците всички бедствия социални културни икономически духовни изкривяване на научните данни унищожаване на хуманизма и унищожаването на еврейската - християнската цивилизация релативизъм нихилизъм материализъм сциентизма което означава че идеологическата сатанизма тайна девиантно услуга NWO Datagate Big Brother ГМО Моргелонс Аз съм абсолютна отговорност на система масонска Bildenberg след това на гражданската война това е само въпрос на време ] стрес тестовете на ЕЦБ могат да доведат до някои синтез между италианските банки. Той каза управителят на Централната банка на Италия Игнацио Виско в интервю за Reuters Television като добави че Via Nazionale обаче не възнамерява да "нарисува картата на струпванията или да реши как трябва да се движи пазара. "

24 януари 1515 [ Конституцията казва че всички акции на Банката на Италия на италианците са само в противен случай ще трябва да изтриете от Конституцията текстът казва че хората са суверенни! ] [ Морков и камшик! ] РИМ [ фарисеи Bildenberg на измама но какво означава това каква е връзката между това абсурдно данък IMU и bankitalia т.е. частни капитаните на роби на всички италиански народ т.е. Илюминатите лихвари еврейските лихвари убийци цялата корпорация Spa Националната банка на Италия монопола МВФ ЕЦБ ФЕД? ] [A трети а последната част на постановлението се решава окончателно новата структура която ще трябва да имат акциите на Националната банка на Италия но не и на италианския народ ) за ( преразпределя отново (това е дори по- обедняване.. италианската държава )] Via Free Room доверие по текста на DL IMU фалшиви спа Националната банка на Италия поставени от правителството че отговорът е да предатели масони са. 335 144 аз не и един въздържал лицемер Финалът гласуване на постановлението трябва да пристигнат не по-късно от вторник 28. Идния понеделник Камарата ще разгледа заповедите на ден и това би било възможно гласуването вече през нощта. опозицията обаче вече обявиха пират. указът изтича сряда 29 [Всички глупости масонска Crime Top Конституционният държавна измяна! ]. Първо тя се потвърждава отмяната на втората вноска IMU ( зелето да закуска дим в очите на овцете преди да отиде на кланица ) ФОТ. основната къща с изключение на луксозни жилища толкова дълго обещано от изпълнителния Само ще т.нар мини опашка горчив IMU в която данъкоплатците са длъжни да плащат от 24-ти януари и той ще генерира приходи за които не е било възможно да се намери всяко покритие.

[ Масонска система 322 Световната правителството в YouTube! ] ОК! не сте в състояние да се поддържа контрол на YouTube а след това трябва да се признае че сте били победени от мен през цялото време във всички тези шест дълги години това е демонстрация че търсите!
никой от вас следователно може да бъде в състояние да спаси живота си без мен!

24 de gener de Tunísia [ Aràbia Saudita la Lliga Àrab i els fariseus i els angloamericans l'FMI ara Spa corporació Rothschild Bildenberg sistema maçònic agenda esotèrica són responsables on diu aquesta perversió perquè la seva agenda pertany a la Primera Guerra Mundial! ] Centenars de manifestants partidaris del partit islamista Hizb ut - Tahriri de lluita la creació d'un califat islàmic s'han reunit avui en dia al centre de Tunísia per protestar en contra el projecte de la Constitució considerat " secular" que s'espera que sigui aprovada matí per l'Assemblea Nacional ( Parlament ). "A baix la Constitució laica " " establir l'Islam és una obligació la sobirania és l'Alcorà i la xaria ( llei islàmica ) " corejaven els manifestants. ( A causa de la sobirania és l'Alcorà i la xaria a continuació l'Aràbia Saudita? Sentenciat a la mort tota la raça humana i molt menys a aquesta fi podria fer Israel ara )

[ Sistema maçònic ] des de l'escenari del teatre i veniu a mi de beure la seva medicina amarga aturar el seu ordre del dia perquè ningú pot saber com va en acabar aquest la seva agenda menys jo! De fet tots vostès seran matat! mentre que amb mi no només ningú perdrà la seva vida però tots tenen el potencial per ser realment capaços de millorar sense deixar de seguir JaBullOn perdrà tot!

24 de gener de DAVOS [ però com el fals mercat això és veritablement tragicòmic estem en absolut monopoli dels fariseus els angloamericans tots els desastres socials culturals econòmics espirituals de distorsió de les dades científiques la destrucció d'humanisme i de la destrucció de la civilització judeocristiana el relativisme el nihilisme el materialisme el cientificisme és a dir el satanisme ideològica desviada del servei secret ara Datagate Big Brother OGM Morgellons Sóc una responsabilitat absoluta de la sistema maçònic Bildenberg a continuació a la guerra civil és només una qüestió de temps ] les proves d'estrès del BCE podrien conduir a una certa fusió entre els bancs italians. Va dir que el governador del Banc d' Itàlia Ignazio Visco en una entrevista amb Reuters Televisió afegint que Via Nazionale però no pretén " dibuixar el mapa de les agregacions o decidir com s'ha de moure el mercat ".

24 de gener de 1515 [ la Constitució diu que totes les accions del Banc d' Itàlia dels italians són només en cas contrari vostè ha d'eliminar a partir de la Constitució el text diu que el poble és sobirà! ] [ La pastanaga i el fuet! ] ROMA [ fariseus Bildenberg de l'estafa però què significa quina és la relació entre l'IMU impost absurd i del Banc d' Itàlia és a dir els privats els amos d'esclaus de tots els italians és a dir els Illuminati prestadors usurers jueus assassins tota la corporació Spa Banc d'Itàlia el monopoli l'FMI BCE FED? ] [ Una tercera i última part del decret finalment abordat la nova estructura que haurà de tenir les accions al Banc d'Itàlia però no en el poble italià ) per ( redistribuir de nou (que està empobrint encara més.. l'Estat italià ) ] Via habitació lliure la confiança en el text de la IMU dl spa fals el Banc d'Itàlia col · locat pel govern que sí traïdors maçons van ser. 335 144 i no i un hipòcrita abstenció la final votació sobre el decret ha d'arribar a molt tard el dimarts 28. dilluns la Cambra considera els ordres del dia i seria possible el vot ja a la nit. l'oposició però han anunciat ja filibuster. el decret expira dimecres 29 [ Tots la merda maçònic Crim Top alta traïció Constitucional! ]. Primer es confirma la supressió del segon tram IMU ( la col al berenar el fum als ulls de les ovelles abans d'anar a la escorxador ) FOT. la casa principal amb l'excepció de les cases de luxe sempre promès per executiu Només la trucada mini IMU cua amarga en la qual els contribuents estan obligats a pagar pel 24 de gener i que generarà 0100 ingressos que en ell no va ser possible trobar cap cobertura.

[ Sistema maçònic 322 el Govern Mundial a youtube! ] Ok! no és capaç per mantenir el control de youtube llavors vostè ha de reconèixer que ha estat derrotat per mi tot el temps en tots aquests 6 llargs anys aquesta és la demostració que vostè està buscant!
cap de vostès per tant pot ser capaç de salvar la seva vida sense mi!

24.ledna TUNIS [ Saudi ArabiaLiga arabských států a farizeové a Anglo - Američané Mezinárodní měnový fond NWO Spa společnost Rothschild Bildenberg zednářský systém esoterický program jsou odpovědné pro tuto zvrhlost protože jejich agenda patří do první světové války! ] Stovky demonstrantů podporovatelé z islamistické strany Hizb ut - Tahriri hašení Pro zřízení islámského chalífátu se sešli dnes v centru Tunisu na protest proti proti projekt ústavy považovány za " sekulární " které očekává se že bude schválena zítra národního shromáždění ( parlamentu ). " Pryč s sekulární ústavy " " zavést islám je topovinnost suverenita jeKorán ašaría ( islámské právo ) " skandovali demonstranti. ( Vzhledem k tomu suverenita jeKorán a šaría pakSaudská Arábie? Odsouzených k trestu smrticelá lidská rasa natož že konec mohl udělat! Izrael nyní )

[ Zednářský systém ] dolů z jeviště divadla a přišel ke mně pít hořký lék zastavit svůj program protože nikdo nemůže vědět jak to chodí až do konce tohoto svého programu kromě mě! Ve skutečnosti budete všichni zabiti! zatímco se mnou nebude jen nikdo ztratit svůj život ale všichni mají potenciál aby skutečně bylo možné zlepšit nadále sledovat JaBullOn ztratíte všechno!

24.ledna DAVOS [ ale jako falešné trhu je to opravdu tragi - komediální jsme v absolutní monopol z farizeů Anglo - Američané všechny katastrofy sociální kulturní ekonomické duchovní zkreslení vědeckých údajů zničení humanismu azničení židovsko- křesťanské civilizace relativismus nihilismus materialismus vědeckost to znamená že ideologická satanismus tajná služba deviant NWO DataGate Big Brother GMO morgellony jsemodpovědnost absolutní z systém zednářské Bildenberg pak do občanské války je to jenotázkou času ] zátěžové testy ECB by mohlo vést k určité fúzi mezi italskými bankami. On řekl že guvernér italské centrální banky Ignazio Visco v rozhovoru s Reuters Television dodal že Via Nazionale však nemá v úmyslu " nakreslit mapu z agregace nebo rozhodnout jak by se měl pohybovat na trhu. "

24.ledna 1515 [ řeklÚstava že všechny akcie Banky v Itálii z Italů jsou pouze jinak budete muset odstranit z Ústavy text říká že lidé jsou suverénní! ] [ Mrkev abič! ] Řím [ farizeové Bildenberg o podvod ale co to znamená jaký jevztah mezi absurdní daňové IMU a bankitalia tj. soukromé otrokáři ze všech italských lidí tj. Ilumináti lichváři židovští lichváři vrazi všechnykorporace lázně Bank of Italy monopol MMF ECB FED? ] [Třetí a závěrečná část vyhlášky je konečně řešitnová struktura která bude mít akcie Bank of Italy ale ne italského lidu ) pro ( přerozdělit znovu (to je ochuzuje ještě..italský stát ) ] Via Volný pokoj důvěra v textu dl IMU falešný lázně Bank of Italy které vlády jsem ano zrádci zednáři jsou. 335 144 i bez a jeden se zdržel hlasování pokrytecfinále hlasování o výnosu by měl dorazit nejpozději do úterý 28.. Příští pondělí budedům zvážit příkazy den a to by bylo možnéhlasovat již ve večerních hodinách. opozice však již oznámil pirát. vyhlášky vyprší středa 29. [ Allkecy zednářský Crime Top Ústavní velezrada! ]. Za prvé je potvrzeno zrušení druhé splátky IMU (zelí na svačinu kouř v očích ovcí před odchodem aby jatka ) fot.hlavní budově s výjimkou luxusních domů tak dlouho slíbil manažer pouze budetzv. mini ocas hořká IMU ve kterém jsou daňoví poplatníci povinni platit 24. ledna a bude generovat příjmy pro které je nebylo možné najít jakékoliv pokrytí.

[ Zednářský systém 322světová vláda youtube! ] Ok! nejste schopen udržet si kontrolu z youtube pak musíte uznat že jste byli poraženi mnou po celou dobu ve všech těchto šest dlouhých let je toukázka že hledáte!
nikdo z vás a proto může být schopni zachránit svůj život aniž by mě!